top of page

Nytt tannhelsetilbud til 21–24 åringer bosatt i Oslo kommune

Oslo-logo.png

Fra 1. april 2023 gis 21-24-åringene 75% rabatt på tannhelsetjenester etter Helse- og omsorgsdepartementets takster.

Tilbudet gjelder for deg som er født i årene 1999-2002. For 24-åringene gjelder tilbudet kalenderåret du fyller 24 *(Stønadsordningen har ikke tilbakevirkende kraft i tid)*

Dentist Office

Organisering av tilbudet for pasienter som er bosatt eller midlertidig oppholder seg i Oslo kommune.

De unge på 21 og 24 år har jevnt over god tannhelse, men også i denne gruppen antar man at om lag 1 av 10 har dårlig tannhelse og trenger god oppfølging, forebygging og nødvendig tannhelsehjelp fra tannhelsetjenesten.

Omfanget av tannhelsetilbudet skal basere seg på en individuell vurdering av den enkeltes behov. 

Bor pasienten i annet fylke enn Oslo må pasienten selv ta kontakt med tannhelsetjenesten i bostedsfylke for å avklare rettigheter til tannbehandling til redusert takst.

Betaling for tannbehandling

Pasienten skal betale en egenandel som utgjør 25% av fylkeskommunale takster, etter eventuelt fratrekk av Helfo-refusjon.  

Egenandelen kreves direkte fra pasient av privat tannlege. Det resterende honorar for tannbehandlingen må tannlegen sende krav om å få dekket fra den offentlige tannhelsetjenesten i Oslo etter spesifisert faktura

Wood Toothbrushes
bottom of page